Μετρον Αριστον.gr

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....πίστευευε και μη ερεύνα;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...έλεγχε το θυμό σου...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...βάλε σε τάξη τη ζωή σου....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...να είσαι πάνω από όλα άνθρωπος....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...βάζε μέτρο στην ζωή σου...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...πίστευε δυνατά αφού πρώτα μελέτησεις....

 

 

 

Περί Ελληνικής Γλώσσας και Ελλήνων Διώξεις

 

<<αρχική σελίδα περί Ελληνικής Γλώσσας και Ελλήνων Διώξεις, Προμηθέας Λόγος<<

 

Ποιὰ δὲ εἶναι ἡ ἀληθὴς σχέση Πατριαρχείου κα Τουρκίας;

Θὰ παρουσιάσω ἐδῶ μία φωτοτυπία τῆς *Ἐκκλησιαστικῆς λήθειας* τοῦ ἐπισήμου περιοδικοῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὴν πρώτη (1η) κτωβρίου τοῦ 1880 μέχρι τὸ 1923 , νὰ διαβάσετε μαζί μου πὼς ἡ *Μητέρα Ἐκκλησία* τς λλάδος ξέφραζε ἐπὶ παντὸς τς θέσεις της .

Στὸ πρῶτο τεχος *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* καταγράφεται ἡ πληροφορία , ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη παραδόθηκε ὕστερα ἀπὸ συμφωνία  (τοῦ κλήρου) μὲ τοὺς Τούρκους . Στὸ τεῦχος αὐτὸ , 1ης Ὀκτωβρίου 1880 , στν στήλη:

*Μνημείων Γραπτῶν Περισυναγωγὴ (Δωρητήριον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου τοῦ Ἃ΄1539)* , ἀναφέρεται πίσης τι ἐπὶ πατριαρχίας τοῦ Ἰωακεὶμ τοῦ Γ΄ ἐδόθη ἐντολὴ νὰ γίνει συγκέντρωση τῶν ἱστορικῶν γραπτν στοιχείων τν μετὰ τὴν λωση τς Πόλεως .

Κατὰ τὴν μελέτη αὐτῶν τν συγκεντρωθέντων στοιχείων , βρέθηκε κι να Δωρητήριον* τοῦ Πατριάρχη Ἱερεμία τοῦ Ἃ΄πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο , μὲ τὸ ὁποῖο δώριζε τν διόκτητη κατοικία του σὲ αὐτὸ

Σημειώνει ἡ *Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια* τοῦτο : *Ἐπὶ πατριαρχείας τοῦ Ἱερεμίου τοῦ Ἃ κλύδων δεινὸς ἐξηγέρθη κατὰ τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ , ἀπειληθείσης νὰ ἀπορφανισθήτωμ ἀπομεινάντων εὐκτηρίων της ἔτει δωδεκάτω τῆς Βασιλείας τοῦ Σουλτᾶν Σουλεϊμάνου Ἃ΄τοῦ Κοανουνῆ , τοῦ Μεγαλοπρεποῦς ἐπωνυμουμένου.....Καὶ προστησάμενος (ὁ Ἱερεμίας) δύο Μωαμεθανοὺς ἡλικίας ἐτῶν 102 , καταθέσαντας ἐνόρκως ὅτι ἅπασα ἡ Κωνσταντινούπολις δὲν ἐγένετο δορυάλωτος καίτοι πολιορκηθεῖσα ἀλλὰ τὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετὰ συμφωνιῶν , ἔλαβε δικαστικὴν ἀπόφασιν , ἒφ΄ἢς ὁ Σουλτᾶν Σουλεϊμάνης ἐξέδωσε διάταγμα , διακελεῦον νὰ τηρηθῶσιν ἀνέπαφοι , αἳ τῶν χριστιανῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκκλησίαι* . Ἀτταβύριος

*Ἑκουσίως* λοιπὸν τὸ Πατριαρχεῖο μᾶς παρέδωσε ὸ ἥμισύ της Κωνσταντινουπόλεως* στὸ τότε Τουρκικὸ κράτος , ὅπως τὸ ἴδιο ἐπίσημα ὁμολογεῖ καὶ καυχᾶται .

Ἑκουσίως λοιπὸν τὸ Πατριαρχεῖο μᾶς , παρέδωσε τὴν Ἑλλάδα στὸν Τοῦρκο κατακτητὴ καὶ σχεδὸν ἀφανίστηκαν οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ ἔθνος ἀπὸ τὸν ζυγὸ .

Φωτοτυπία τοῦ ἐπισήμου ἀπορρήτου ἐγγράφου - ντοκουμέντου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδος πρὸς τὸ Γενικὸ Προξενεῖο Κωνσταντινουπόλεως .

 

Ἡ βαρβαρότης τῆς Σύγχρονης - δῆθεν ἑλληνικῆς γλώσσης - της

Ψευδὸ - διαλέκτου

Γλωσσικὸ Πραξικόπημα - ἡ νέα Ἅλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ .

Ἡ ἐγκαθίδρυση τοῦ μονοτονικο - αὐτὸ τὸ γλωσσικ πραξικόπημα - εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα πρὸς τὸν ἐκλατινισμὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας .

Αὐτὴ ἡ νέο - δημοτικὴ κακοφωνία - ἔκτρωμα - ἔκφρασης ἐκπεσμοῦ ἀποτελεῖ τὸ κύριο μέσον γιὰ τὴν πολιτιστικὴ καὶ πολιτισμικὴ ἰσοπέδωση καὶ τὸ στραγγαλιστικὸ ἔλεγχο τῶν συλλογικῶν μνημῶν τοῦ κοινωνικοῦ σώματος ὅπου διακυβεύεται τὸ νοεῖν καὶ τὸ σκέπτεσθαι

Αὐτὴ ἡ βάναυσος μετατόπιση τοῦ τονισμοῦ τῶν λέξεων - παρατονισμὸς - ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν ἐκρίζωση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας - τὸ μόνο ἀκέραιο λείψανο τοῦ κατεστραμμένου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ - ἀποσκοπεῖ στὴν τελικὴ ἐκρίζωση τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιᾶς . Ἰδοὺ λοιπὸν ὁ κίνδυνος τῆς νέας ἁλώσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ , -γλωσσικὴ ἀφασία , παραλυτικὴ ἀποβλάκωση . Ἡ ἐπιβαλλόμενη δυσδιάλεκτος μονοτονικὴ δὲν εἶναι οὔτε δημοτικὴ , οὔτε καθαρεύουσα - εἶναι ψευδὸ - γλώσσα - κρατικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῆς Ἑλληνικῆς ταυτότητας καὶ τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας μας στὸν διεθνῆ θεαματικὸ κατακερματισμὸ καὶ τὴν ἔνταξη τῶν Ἑλλήνων στὸ *Οἰκουμενικὸ Μαντρί* .

Εἶναι ἐπιτακτικὴ βιωματικὴ ἀνάγκη νὰ *πολεμήσουμε* αὐτὴν τὴν ἐπιβαλλόμενη γλωσσικὴ νοητικὴ νάρκωση .

Ἂς θυμόμαστε ὅτι ἡ γλώσσα εἶναι τρόπος ἐκαλύψεως τῆς Ἀλήθειας τῆς ἀναδύσεως ἐκ τῆς λήθης . Εἶναι ζωοδόχος πηγὴ πρὸς ἀφουγκρασμὸ τοῦ *Εἶναι* .

Ἂν περιοριστεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα δεσμεύεται ὁ Ἑλληνικὸς Λόγος . Ὅταν δὲ περιορίζεται ὁ Ἑλληνικὸς Λόγος ποιὲς εἶναι οἱ συνέπειες;

Βλέπουμε τὴν φανερὴ πρόοδο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν ἰδίως στὶς ἐφαρμογὲς τῶν , ποὺ θάμπωσαν τοὺς ἀνθρώπους , ἀλλὰ ἐπίσης βλέπουμε τὴν ἐγκατάλειψη , ὑπὸ τῶν κυβερνήσεων τῶν λαῶν τῶν ἀνθρωπιστικῶν κλασσικῶν (Ἑλληνικὴ Γραμματεία) σπουδῶν .

Δηλαδὴ ἔχουμε θαύματα τεχνολογίας ἀπὸ τὴν μία μεριὰ καὶ ἔλλειψη σταθερῶν ἀξιῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη .

Οἱ ἄνθρωποι τῆς σημερινῆς ἐποχῆς εἶναι πολιτισμένοι καὶ ἀπολίτιστοι ταυτοχρόνως . Αὐτὸ τὸ παράλογο συμβαίνει ἐπειδὴ ὁ Ἑλληνικὸς λόγος περιορίστηκε εἰς τὸν ἐπιστημονικὸ χῶρο . Βλέπουμε ἄλογες δηλαδὴ παραστρατήματα λογικὰ νὰ κυριαρχοῦν στὸν χῶρο τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τῶν λαῶν σήμερα . Βλέπουμε ὠμὸ ὑλισμὸ καὶ ἀγνωστικισμὸ ἀπὸ τῶν ὁποίων την  παρουσία τρέφεται ὁ μηδενισμὸς .

Πρέπει λοιπὸν νὰ δοθεῖ τὸ πρέπον βάρος στὴν μελέτη τῶν μοναδικῶν , τῶν Ἑλληνικῶν κλασσικῶν ἀνθρωπιστικῶν ἔργων , ὥστε νὰ ἀνθήσει καὶ πάλι ἡ ἠθικὴ καὶ νὰ ἐπανέλθουν στὴν γῆ *ΛΕΥΚΟΙΣΙΝ ΦΑΡΕΣΣΙ ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΝΕΜΕΣΙΣ* , ὥστε νὰ παύσουν πιὰ *ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΑΛΓΕΑ ΛΙΓΡΑ* ὅπως μᾶς λέει ὁ Ἡσίοδος , ποὺ προκαλοῦν τὴν καταβύθιση τῆς ψυχῆς στὸν βόρβορο τῶν διαστροφῶν .

Εἶναι ἐγκληματικὴ ἡ παράλειψη ἀρχαίων Ἑλληνικῶν κειμένων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων . Μὰ ἐπίσης τὸ ἴδιο πρέπει νὰ θεωρεῖται καὶ καὶ ἡ παράλειψη τόνων στὴν Νέα Ἑλληνικὴ Γραφὴ .

Μέσα στὰ βιβλία τῆς σημερινῆς ἐποχῆς δὲν ὑπάρχουν πρότυπα οὔτε ἰδανικὰ .

Εἰς τὴν Ἑλλάδα , ἡ ἐκπαίδευση ἀντὶ νὰ οἰκοδομεῖ , γκρεμίζει . Ὁ Λόγος δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ Ἀττικὴ ἀρχαία γλώσσα αὐτὴ ποὺ χρησιμοποιήθηκε ὅπως! ὅπως! γιὰ τὴν γραφὴ τῶν ἐβραιοχριστιανικῶν κειμένων , τὰ ὁποία ἀντικατέστησαν τὴν διδαχὴ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας στὴν πατρίδα .

Ὁ Λόγος εἶναι ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλώσσα ὅπως αὐτὴ ἀναπτύχθηκε καὶ τελειοποιήθηκε γιὰ τὴν γραφὴ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας . Αὐτὴ καὶ μόνον αὐτὴ ἡ Γλώσσα , ἡ ζωτικὴ πανάρχαια πηγὴ , μπορεῖ νὰ ξεδιψάσει τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ καὶ τὴν ἀνθρώπινη διάνοια .

Καὶ σὲ ποιὰ κατάσταση ὁδηγεῖται ἡ Πατρίδα μας , ἡ μακρινὴ μητέρα Ἑλλάδα , ρόδο ἀμάραντο , ἀφοῦ ἐκεῖ πιὰ δὲν διδάσκεται ἡ *Ἑλληνικὴ Παιδεία*;

Ἡ σημερινὴ κατάσταση στὴν Πατρίδα εἶναι τραγικὴ . Καὶ αὐτὸ διότι ἡ Ἐπανάσταση του1821 προδόθηκε , γιατί τὸ ὄνειρο τῶν διαφωτιστῶν καταπατήθηκε , γιατί μετὰ τὴν τυπικὴ πιὰ ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας , ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι τῶν Ἑλλήνων , δὲν εἶναι ἐλεύθερη . Οὐδέποτε ἦταν ἐλεύθερη . Τὸ σημερινὸ δῆθεν *Ἑλληνικὸ* κρατίδιο οὐδέποτε ἀνέπτυξε κάποιο ἐπίπεδο δημόσιας ἐκπαίδευσης ποὺ θὰ ἅρμοζε στὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδας , ποὺ θὰ συνέδεε τὴν προγονικὴ κληρονομιὰ μὲ τοὺς νέους Ἕλληνες .

Ἡ κυρίαρχη ἐκκλησιαστικὴ ἢ μᾶλλον ἑλληνοχριστιανικὴ ψευδοϊδεολογία καὶ οἱ πανίσχυροι ἐκφραστὲς τῆς (κράτος - ἐκκλησία) ἀποτελοῦν τὸν ὁδοστρωτήρα , ὅπου πάτησαν καὶ ἔλιωσαν τὶς φωνὲς ὅλων ὅσων τόλμησαν νὰ ζητήσουν *Παιδεία Ἑλληνικὴ* ἀπὸ τὰ χρόνια της Ἐθνοεγερσίας ἕως σήμερα .

Ἡ σημερινὴ ὁλοκληρωτικὴ ἐξαθλίωση τῆς *Ρωμαϊκῆς* , σημειώνω! ὄχι! Ἑλληνικῆς , ἐκπαίδευσης εἶναι ἀπογοητευτικὰ ἐπικίνδυνη .

Καὶ προσέξτε παρακαλῶ!

Οἱ νέες γενιὲς τῶν Ἑλλήνων ὑφίστανται ἕναν ἰδιότυπο καὶ σκληρὸ ἐκβιασμό!: Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ μορφωθεῖ ἢ νὰ σπουδάσει δὲν ἔχει θέση στὴν Ἑλλάδα , πρέπει νὰ μεταναστεύσει . Καὶ ἂν ἐπιθυμεῖ νὰ σταδιοδρομήσει ἀξιοπρεπὼς , πρέπει νὰ μείνει ὁριστικὰ μετανάστης .  

Χιλιάδες γηγενεῖς (Ἕλληνες) νέοι ἐγκαταλείπουν κάθε χρόνο τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἐπιστρέφουν μονίμως ποτέ:

Τὴν ἴδια στιγμὴ , δεκάδες χιλιάδες βαλκάνιοι μεταναστεύουν στὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὁμοίως οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἐπιστρέφουν ποτὲ στὴν πατρίδα τους .

Ἡ ἐκπαίδευση τῆς Ἑλλάδος λοιπὸν ἀντὶ νὰ οἰκοδομεῖ τὴν Πατρίδα τὴν ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ καὶ σκορπίζει τοὺς Ἕλληνες στοὺς πέντε ἀνέμους τῆς Γὴς ὅπου ἀφομοιώνονται καὶ χάνονται ὁριστικὰ , ἐνῶ ἡ πατρίδα γίνεται καφενεῖο τῶν Ξένων!       

             

Τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κατάπτωση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας;

Ἡ ἐξουδετέρωση τοῦ *ἀτίθασου* ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι δυνατὴ μόνον διὰ ἀποκοπῆς αὐτοῦ ἀπὸ τὴν παράδοσή του , εἶπε ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ , ὁ ἐβραιογενὴς καθηγητὴς Henry Kissinger .

*Μακριὰ οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους (Ἕλληνες ἢ τὴν ἀρχαία Γραμματεία)* .

Τί λοιπὸν βλέπουμε νὰ συμβαίνει στὴν πατρίδα; Βλέπουμε:

Ἀπεργίες δεσκάλων , καταλήψεις σχολείων , καταστροφὲς σχολείων , ὅλα αὐτὰ ὑποκινούμενα γεγονότα .

Βλέπουμε τὴν διαμόρφωση μίας καινούριας γενιᾶς Ἑλλήνων χωρὶς Ἑλληνικὴ Συνείδηση:

Αὐτὸ εἶναι φανερὸ ἂν ἀναλογισθοῦμε τί ἔχει συμβεῖ στὴν Παιδεία τὰ τελευταία εἴκοσι χρόνια - κατάργηση τῶν Ἀρχαίων , ἀλλαγὴ στὸ σύστημα διδασκαλίας , ἀλλαγὴ καὶ περιεχομένων τῶν διδασκομένων βιβλίων .

Μέσα εἰς τὴν Παλαιὰ Διαθήκη , ἡ Καινὴ Διαθήκη , εἰς τὰ ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰδικότερα τῆς Ὀρθοδοξίας , δηλαδὴ εἰς τοὺς Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων , τῶν λειτουργικῶν της βιβλίων καὶ ἐπίσημων κειμένων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Ἀρχιερέων τῆς , Συναξαριστῶν της καὶ Ἁγίων της , ποὺ γράφτηκαν ἐπὶ Βυζαντινοῦ Μεσαίωνα , ἐπὶ Τουρκοκρατίας κατὰ καὶ μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ γράφονται ὡς σήμερα , γίνεται καταγραφὴ ἑνὸς ἀτελείωτου ὀχετοῦ ὕβρεων , συκοφαντιῶν , ἀπειλῶν , στρεβλώσεων , ἐπίσημων καταδικαστικῶν κειμένων ἀναθεματισμοῦ , ἀφορισμοῦ , ....ποῦ ξεχειλίζουν ἀπὸ μίσος , ἄρνηση , ἀπέχθεια καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἀπόρριψη παντὸς Ἑλληνικοῦ . Εἶναι δηλαδὴ συλλογὴ δηλητηριωδῶν κειμένων ποὺ στρέφονται κατὰ τῶν Ἑλλήνων ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΣ δηλαδὴ τῶν Ἑλλήνων ὡς φυλετικὴ ὀντότητα , ὡς μεγάλων διανοητῶν , ὡς δημιουργῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ , ὡς ἐπίσης καὶ ἐναντίων τῶν ὡς πολιτιστικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν δημιουργῶν ὡς καὶ ἐναντίων τῶν ἱστορικῶν ἀγώνων τους γιὰ τὴν ἐθνική τους ἀνεξαρτησία ὡς ἔθνους καὶ πολιτικῆς ὕπαρξης .

Οἱ Ἕλληνες ὡς Ἔθνος καὶ ὡς Φυλὴ ὑπῆρξε ὁ κύριος στόχος τοῦ χριστιανισμοῦ . Ὁ Χριστιανισμὸς ἐστράφη , πολέμησε καὶ διέπραξε τὸ ἱστορικὸ ἔγκλημα τῆς ἐξαφανίσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιὰ δεκαέξι (16) αἰῶνες , ἢ πιὸ σωστὰ γιὰ εἴκοσι δύο (22) αἰῶνες . ἒφ΄ὅσον ὁ χριστιανικὸς ἀνθελληνισμὸς διατηρεῖ τὴν ἰσχύ του καὶ τὴν ἐχθρικὴ ἔντασή του ἀκέραια ὡς σήμερα .

Ὁ χριστιανισμὸς - ὁ ἀσιατικὸς δογματισμὸς - ἡ μήτρα τοῦ ὁποίου ἦταν τὸ Ἰσραὴλ , ἐπικράτησε καὶ ἐπικρατεῖ χωρὶς καμία ἐξέλιξη ἢ πολιτικὴ πρόοδος νὰ σταθοῦν ἱκανὲς νὰ τὸν ἀμβλύνουν , νὰ τὸν μετριάσουν ἢ νὰ τὸν σταματήσουν .

Ὁ Ἑλληνισμὸς , δηλαδὴ ὁ τρόπος σκέψης καὶ ζωῆς ποὺ δημιούργησαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πρόγονοί μας , ὑπῆρξε τὸ μοναδικὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ αὐτοῦ του ἀσιατικοῦ δογματισμοῦ - τὸν χριστιανισμὸ - κατὰ τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴν ἐπικράτησή του .

Αὐτὸς δὲ ὁ Ἑλληνισμὸς - ὁ Φωτοδότης Μέγας Πολιτισμὸς - ἀποτελεῖ καὶ σήμερα τὸν μοναδικὸ κίνδυνο - ποὺ ἂν σταματήσει ὁ διωγμὸς καὶ ἡ ἀπαξίωσή του - μπορεῖ νὰ ἀνασυγκροτήσει καὶ νὰ κλονίσει , νὰ κατεδαφίσει τὸ ἀσιατικὸ ἑβραϊκὸ δόγμα - Χριστιανισμὸ

Ἑπομένως ἡ ἐπαγρύπνηση καὶ ἡ συνεχὴς πολεμική του Χριστιανισμοῦ κατὰ τοῦ *Ἑλληνισμοῦ* (τοῦ πανανθρώπινου πολιτισμοῦ) ἀποτελοῦν ζωτικῆς σημασίας πολιτικὴ τοῦ χριστιανισμοῦ διὰ τὴν ἐπιβίωσή του καὶ τὴν ὀλεθρικὴ κυριαρχία του .

Ἂς σημειώσω ὅμως ἐδῶ , ὅτι

Ἕλλην - Ἑλλάδα σημαίνουν Φῶς = Πνεῦμα καὶ τὸ Πνεῦμα ποτὲ δὲν νικήθηκε

                             Τὸ Φῶς πάντα Νικᾶ ! 

 

                                              Ἐπίλογος

Στὸ ὄνομα τοῦ ἑβραϊκοῦ θεοῦ - αὐτοῦ του μεταφυσικοῦ μορμολυκείου διαπράχθηκε τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας , ἡ καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ , ἡ καταστροφὴ δηλαδὴ τοῦ πολυτιμότερου ἀγαθοῦ ποὺ εἶχε κατακτήσει ὁ ἄνθρωπος , ἀπὸ τότε ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ βγαίνει ἀπὸ τὴν κατάσταση τοῦ κτήνους .

Ἐπιστήμη , Φιλοσοφία , Φιλολογία , Τέχνη , Ἰατρικὴ , θέατρο , Ἀθλητισμὸς καὶ ὅτι ἄλλο διακρίνει τὸν πολιτισμένο ἄνθρωπο , τὸν προηγμένο ἄνθρωπο , ὄχι μόνον χάθηκαν  (μὲ τὴν βίαιη εἰσβολὴ τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος τῶν ἑβραίων προπατόρων αὐτοῦ) ἀλλὰ καὶ συκοφαντήθηκαν καὶ διαβολοποιήθηκαν .

Τὸ χειρότερο εἶναι δὲ ὅτι ἀλλοιώθηκαν τόσο μὲ τὶς πολλὲς δόσεις ἑκατοντάδων χρόνων μεταφυσικοῦ παραλογισμοῦ καὶ αἱματηρὲς δόλιες καταδιώξεις , ἔτσι , ὥστε ὅταν κάποτε ἡ ἀνθρωπότητα (κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀναγέννησης τῆς) ἀναγκάσθηκε νὰ ψάξει καὶ νὰ βρεῖ τὸν χαμένο ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ - τὴν οἰκουμενικὴ κληρονομιὰ ὅλων τῶν ἀνθρώπων - βρῆκε τὸν ἑαυτό της νὰ κινεῖται σὲ πνευματικὰ *ναρκοθετημένο* πεδίο καὶ νὰ ἀγωνίζεται ἀνεπιτυχῶς ἔστω καὶ σήμερα νὰ ξαναπροσεγγίσει τὴν φυσικὴ πνευματικὴ καὶ ἱστορικὴ πραγματικότητα ποὺ εἶχε δημιουργήσει ὁ πρὸ δογματικὸς *Ἕλληνας* δημιουργὸς ἄνθρωπος , μὲ τὴν καθαρή του , ἐλεύθερη καὶ ἀδογμάτιστη ματιὰ .

Αὐτὴ δὲ ἡ πνευματικὴ ὑπόσταση τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου παραμένει αἰχμαλωτισμένη καὶ οὔτε ὁ στοχασμός του , οὔτε ἡ ὁποιαδήποτε τέχνη τοῦ δύναται νὰ φθάσουν σὲ δημιουργηκότητα τὴν τελειότητα στὴν ὁποία εἶχαν φθάσει οἱ πρὸ - χριστιανικῆς ἐποχῆς Ἕλληνες .

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς θάφτηκε καὶ ἐξαφανίσθηκε γιατί ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὡς δημιουργοῦ στράφηκε ἀποκλειστηκᾶ τὸ μένος τῆς ἐβραιογενοὺς θρησκείας , τὸ μένος τῶν ἐγκληματιῶν τῆς Ἱστορίας κι ὄχι ἐναντίων ἄλλων .

Μὲ αὐτὴν τὴν *θεάρεστη βαναυσότητα* γράφτηκε ἡ μαύρη βίβλος , ἡ ὁποία καὶ ἀκόμα κρατᾶ ὅμηρο ὅλον τὸν κόσμο .

Καὶ τὰ μεγαλύτερα θύματα τῆς καταστροφικῆς ἀγριότητάς της ἤμασταν καὶ εἴμαστε ἀκόμα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες , ποὺ ἀπὸ πρωτοπόροι του Πολιτισμοῦ μᾶς καταντήσανε πρωτοπόρους ἐθνικῆς καὶ ἠθικῆς ἐξαθλίωσης γιατί ὄχι μόνον δὲν συνειδητοποιοῦμε τὴν τραγική μας θέση τῆς ἀποσυνθέσεως ἀλλὰ γινόμαστε καὶ συνεργοὶ τῶν ἐγκληματιῶν τῶν προγόνων μας , καθὼς ἐπιβραβεύουμε τοὺς καταστροφεῖς τοῦ γένους μας , τοὺς καταστροφεῖς τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ μας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ ταυτότητάς μας .

Τραγικὸ πράγματι εἶναι τὸ χάλι ἑνὸς Ἔθνους (τοῦ Ἔθνους μας) ποὺ τοῦ ἄξιζε καλύτερη τύχη μεταξὺ τῶν πολιτισμένων λαῶν τῆς Γὴς .

Σὲ ἐμᾶς ποὺ θέλουμε μία ἑξαληθευτικὴ καὶ ἀδογμάτιστη μόρφωση τῶν Ἑλλήνων παίδων .

Σὲ ἐμᾶς ποὺ ἐνδιαφερόμαστε νὰ ἐπιβιώσει ἡ Ἑλλάδα σὰν σκέψη , σὰν ἐπιστήμη , σὰν γλώσσα καὶ πολιτισμὸς .

Σὲ ἐμᾶς ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ὑπέρτατη ἀξία τῆς Ἀλήθειας .

Σὲ ἐμᾶς ποὺ καταλαβαίνουμε τὴν ἀξία τῆς ἀτομικότητας ποὺ τόσο συκοφαντεῖται , πολεμῆται καὶ περιφρονῆται .

 Σὲ ἐμᾶς ποὺ τόσο πολὺ καταλαβαίνουμε τὴν ἀξία τῆς Ἐλευθερίας .

Σὲ ἐμᾶς λοιπὸν , στὴν δική μας παλλότητα καὶ ἀποφασιστικότητα ἐξαρτᾶται ἡ ἴαση τῆς Ἑλλάδας , ἡ ὁποία καταπνίγεται μέσα στὸ πέλαγος τοῦ μαζισμοῦ τοῦ ἐξουσιασμοῦ , τοῦ δογματισμοῦ , τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀποσυνθέσεως .

Γιατί ἡ πατρίδα ἀκριβοί μου Ἕλληνες ἐλεύθεροι δὲν εἶναι :

Σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες ἀνήκει ἡ πάλη , γιατί ὅπως καὶ παλαιὰ στὶς Θερμοπύλες , στὴν Πλαταιὰ , στὸν Μαραθώνα στὴν Σαλαμίνα , οἱ πιὸ φοβεροὶ καὶ ἀήττητοι μαχητὲς ἦταν οἱ Ἕλληνες γιατί αὐτοὶ ἤθελαν πάντοτε νὰ εἶναι *ἐλεύθεροι ἄνθρωποι* καὶ οἱ *ἐλεύθεροι ἄνθρωποι* εἶναι οἱ πιὸ ἀήττητοι μαχητὲς . Ἐνῶ οἱ δοῦλοι , ἀδιάφορο ἂν εἶναι δοῦλοι Θεοῦ ἢ ἀνθρώπου , εἶναι καταδικασμένοι νὰ παραμείνουν πάντα στὴν ἴδια κατάσταση - δοῦλοι .

Ἂς ξαναποῦμε μαζὶ , δυνατά τους ἀθάνατους στίχους , τὸν *Παιάνα τῶν Ἑλλήνων* :

*Ω ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ , ΙΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑ ,

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ ΔΕ ΠΑΙΔΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ ,

ΝΕΩΝ ΤΕ ΠΑΤΡΩΩΝ ΕΔΗ ,

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ!*

                                                                         Αἰσχύλος *Πέρσες*

 

 

 

 

Βιβλιογραφικές Συλλογές :

 

1. *Πηδάλιον* : ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ , ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. ΡΑΦΤΑΝΗ

 

2. *ΜΗΜΑΙΑ* 12 τόμοι εκδ. της ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

3. *ΥΜΝΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΝ* εκδ. Μονής Σταυροβουνίου , Κύπρος 1996

 

4. *ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ*

 

5α. *ΠΡΑΞΕΙΣ*  ,  5β. *ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ*  ,  5γ. *ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ*

 

6. *ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ*

 

7. *ΔΙΠΤΥΧΑ* εκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 2005

 

8. *Ιωάννης Χρυσόστομος* - *ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ*

 

9. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς : *Προτρεπτικός προς Έλληνας*

 

Ιστορικά Κείμενα

 

10. Μενέλαος Α. Χρόνης : *Ολυμπιακοί Αγώνες , 28 αιώνες ιστορία , αθλητισμός , πολιτισμός* εκδ. *Λαμπρόπουλος* Αθήνα 2002

 

11. Πλούταρχος *Περί της Ηροδότου κακοήθειας* , *Plutarchi Moralia* Loeb Classical Library

 

12. Στίλπων Κυριακίδης: *Η εξαγωγή χειρογράφων εξ΄Αγίου Όρους* Μακεδονικά 1959 - 1960 τόμος Δ΄

 

13. Ανωνύμου *Ελληνική Νομαρχία* : Βιβλιοπωλείο Ε.Γ. Βαγιωνάκη Ιταλία 1806

 

14. Voyage dans la Grece ....Paris 1820 Πηγή Κυριάκος Σιμόπουλος *Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα* εκδ. *Στάχυ* 9η εκδ. Αθήνα 1999

 

15. Παναγιωτόπουλος Ι.Μ. *Κωστής Παλαμάς* Εκδόσεις των Φίλων , Αθήνα 1981

 

16. Κ. Τσάτσος *Κ.Παλαμάς* Βιβλ. Εστία , Αθήνα 1843

 

17. A. A. VASILIEV , *History of Byzantine Empire 324 - 1453* Wisconsin 1951

 

18. Nικολάου Β. Τωμαδάκη *Εισαγωγή εις την Βυζαντινή Φιλολογίαν* , Αθήναι 1956

 

19 . *Ιστορία του Ελληνικού Έθνους* , Εκδοτική Αθηνών

 

20. Γ. Γρηγορομιχελάκης *Βίοι Αγίων* Πρότυπα ...εκδ. *Δαδούχος* Θεσσαλονίκη 2004

 

21. Μ. Κορρέ *Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα* εκδ. *Μέλισσα* 1994

 

22. Εφημερίδα *Μάχιμο Βήμα* . Ιανουάριος 2006 .

 

23. Βασιλείου Βέλλα *Εβραϊκή Αρχαιολογία* εκδ. *Αποστολικής Διακονία* 1996 , εκκλησιαστική έκδοση . Εκκλησιαστικό Κείμενο .

 

24. Στέργιος Αλεξιάδης *Αναστάσιος Πολυζωΐδης , 1802 -1873 , Λόγος Πανηγυρικός Δημοκράτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Κομοτηνή 1980

 

25. Πελαγία Γέσιου - Φαλτσή *Η δίκη του στρατηγού Κολοκοτρώνη* 1999

 

26. Ντίνος Κονόμος *Γεώργιος Τερτσέτης , Ανέκδοτοι Λόγοι* Διεθνή βιβλία , 1969 

 

27. Κ. Β. Χιώλος *Αναστάσιος Πολυζωΐδης (Οδικαστής , ο λόγιος , ο πολιτικός)* Αθήναι 1994

 

28. Προκόπιος : *Ανέκδοτα* Μετάφραση Αλόης Σιδέρη , εκδ. *ΑΓΡΑ*

 

29. Πρόκλος *Περί της Κατά Πλάτωνα θεολογίας* εκδ. *Κάκτος*

 

30.    230 : Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών . Ιστορία του Σουλίου και Πάργας του Χριστόφορου Περραιβού τόμος Α΄. Εν Αθήναι 1857 . Βιβλιοπωλείο Διονύσιου Νότη Καραβία . Αθήναι MCMXCV II

 

31. Κ. Σάθα *Μεσαιωνική βιβλιοθήκη* εκδ. *Βασ. Ν. Γρηγοριάδης* Αθήναι 1972

 

32. Κ. Σάθα *Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα* εκδ. *Νέα Σύνορα* Αθήναι 1995

 

33. Κ. Σάθα *Ελληνικά Ανέκδοτα* εκδ. *Καραβία* Αθήναι 1982

 

34. Κ. Σάθα *Έλληνες στρατιώται εν τη Δύσει και αναγέννησις της Ελληνικής Τακτικής* εκδ. *Καραβία* Αθήναι 1986

 

35. Κ. Σάθα *Ιστορική Διατριβή* εκδ. *Καραβία* Αθήναι 1994

 

36. Κ. Σάθα *Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη* Βενετία 1872

 

37. Κ. Σάθα *Περί του θεάτρου και της Μουσικής των Βυζαντινών* Βενετία 1878

 

38. Έλλη Αλεξίου (Επιμέλεια) *Άπαντα Κολοκοτρώνη* Ιστορικές Εκδόσεις .    

Εὐχαριστῶ ἔνθερμά τους ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους Συγγραφεῖς ποῦ ἔγραψαν παρουσίασαν καὶ κατάγγειλαν πολλὰ ἀπὸ τὰ κείμενα ποῦ συμπεριελήφθησαν στὴν ὁμιλία μου , ποῦ δίδαξαν καὶ διδάσκουν τοὺς Ἕλληνες τὰ διαχρονικὰ πάθη τοῦ Ἑλληνισμοῦ! ὥστε νὰ μὴν ξεχάσουμε ποτὲ τὴν δαφνοστεφανωμένη Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας!

Ἀφιερώνω τὴν ὁμιλία μου αὐτὴ σὲ ὅλους τους Ἕλληνες , στὴν ἀθάνατη φλόγα τῆς ψυχῆς τους , στοὺς Ἕλληνες , τὴν Ψυχὴ τῆς ψυχῆς μου , Εἴθε νὰ συνεγείρω τοὺς σκεπτόμενους ἀνθρώπους σὲ δράση ἐνημέρωσης καὶ πληροφόρησης τῶν ὑπνωτισμένων ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ Νάρκωση Ἑλλήνων .

 

 

Τέλος Λόγου της Ελληνίδας Προμηθέας Πυθίας

                                                   

Υ.Γ.: *Σχετικά με τους Θεούς δεν γνωρίζουμε ούτε για το αν υπάρχουν ούτε για το αν δεν υπάρχουν* . (Πρωταγόρας από Άβδηρα , 480 - 410 π.χ.).

 

Υ.Γ.2: *Αν δεν υπάρχει Θεός, ο άνθρωπος πρέπει να τον εφεύρει* και *Αγάπα την αλήθεια, μα έχε συγκατάβαση και στην πλάνη*. (Βολτέρος Γάλλος, φιλόσοφος).

 

Υ.Γ.3: *Αν δεν υπάρχει Θεός είναι όλα δυνατά*. (Ντοστογιέφσκι, διανοούμενος).

 

*Όποιος τη γλώσσα του ξεχνά

και δε τηνε θυμάται

στο λήθαργο του μαρασμού

παντοτινά κοιμάται*

(Μαντινάδα Αγνώστου Κρητικού)

 

Θεέ μου βοήθα μὲ νὰ μὴ καῶ ἀπὸ τὸ Φῶς σου.... Ἡ ψυχή μου καίγεται... τὸ βάρος εἶναι ἀσήκωτο.....(Δείκτης) .

 

 

 

Το 1974, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Ε. Πρόκος βρήκε ένα χειρόγραφο κείμενο του Ευσέβιου Παμφύλου, Επισκόπου Καισαρείας, το οποίο περιείχε αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κάποιοι Έλληνες επισκέφτηκαν τον Χριστό και αυτός τους είπε:

 

*λήλυθεν ρα να δοξασθ υἱὸς το νθρώπου. λλς γρ μόνη νθρωπογεννε, φυτν οράνιον κα βλάστημα θεον κριβωμένον. Λογισμν ποτίκτουσα οκειούμενον πιστήμην...

Ανοίγοντας σήμερα το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (ΙΒ 20-23) διαπιστώνουμε πως από τις τρεις αυτές φράσεις, μόνο η πρώτη υπάρχει. Το χειρόγραφο αυτό κείμενο, λέγεται πως φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Αν όντως όλα αυτά αληθεύουν, φαίνεται πως σε κάποιους δεν εσύμφεραν αυτά που είπε ο Θεάνθρωπος...

Υ.Γ.: Παραθέτουμε το κείμενο όπως το μετέφερε ο επιτίμος καθ. Ε. ΠΡΟΚΟΣ...*σαν δ τινς λληνες κ τν ναβαινόντων να προσκυνήσωσιν ν τ ορτή. Οτοι ον προσλθον Φιλίππω τ π Βηθσαϊδ τς Γαλιλαίας, κα ρώτων ατν λέγοντες: Κύριε, θέλομεν τν ησον δεν. Έρχεται Φίλιππος κα λέγει τ νδρέα, κα πάλιν νδρέας κα Φίλιππος λέγουσι τ ησο. δ ησος πεκρίνατο ατος λέγων: λήλυθεν ρα να δοξασθ υἱὸς το νθρώπου. λλς γρ μόνη νθρωπογεννε, φυτν Οράνιον κα βλάστημα Θεον κριβωμένον. Λογισμν ποτίκτουσα οκειούμενον πιστήμην* .  (Καιν Διαθήκη ωάν. ΙΒ΄20 - 23).

 

>>Περί Θρησκειών...ο Λόγος (ντοκιμαντέρ)>>

 

<<πίσω στης Προμηθέας ο Λόγος(7)<<

                         

<<αρχική σελίδα περί της Προμηθέας ο Λόγος<<

 

<<Διωγμοί φιλοσόφων και μύθοι<<

 

  


© copyright 2006-2019   Ελληνικές Υπηρεσίες  Ιντερνετ Ô

....οι περισσότεροι από τους φιλόσοφους κυνηγήθηκαν από τα ιερατεία, συνήθως καταδικάζονταν ως άθεοι ή ασεβείς ή αιρετικοί από την αρχαία ελληνική «Ιερά Εξέταση»
 
Η αρχαία ελληνική θρησκεία καταστράφηκε από τους Έλληνες φιλόσοφους , σε μεγαλύτερο βαθμό από τους χριστιανούς αυτοκράτορες , και μάλιστα οι Έλληνες κατέληξαν να πάψουν να πολεμούν για τους θεούς , γι' αυτό και τους νίκησαν οι Ρωμαίοι που πίστευαν ακόμη στους θεούς και πολεμούσαν γι' αυτούς με πάθος

 

Οι φιλόσοφοι είπαν πολλές κακίες για τους κληρικούς. Οι κληρικοί είπαν πολλές κακίες για τους φιλόσοφους. Όμως οι φιλόσοφοι ποτέ δε σκότωσαν κληρικούς, αλλά οι κληρικοί σκότωσαν πολλούς φιλόσοφους

ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ESHOPS

 Εμπορικό δίκτυο

Τουριστικό δίκτυο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....Πίστευε και μη ερεύνα;.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρτος και θεάματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ....

 

 

 

 

 

 

...γίνε δίκαιος...


Αυτή η σελίδα χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 2.0 Γενικό